Skip to main content

Advies

BTEQ helpt u de weg te vinden

Het omgevingsrecht regelt de fysieke omgeving waarin wij leven. Daartoe behoren milieu, water, natuur en met name ruimtelijke ordening. De wereld van omgevingsregelgeving is complex en continue in beweging. Het is vaak moeilijk door de bomen nog het bos te zien. BTEQ helpt u de weg te vinden. Hoe? Door u overzicht en inzicht te geven in de vorm van heldere adviezen. Maar ook door controles, metingen en inspecties uit te voeren en milieurisico’s in kaart te brengen.

U kunt van ons deskundigheid, kwaliteit en een goede communicatie verwachten. Korte communicatielijnen daar houden wij van en we zoeken samen met u naar praktische en financieel aantrekkelijke oplossingen. Hierbij zetten wij in op maatschappelijk verantwoorde en duurzame oplossingen.

Omgevingsveiligheid

Externe veiligheid c.q. omgevingsveiligheid gaat over het beschermen van burgers tegen ongevallen met gevaarlijke stoffen.

KAM-management

BTEQ kan u helpen en adviseren bij het opzetten in invoeren van (integrale) managementsystemen.

Bodemrisico’s

De overheid schrijft aan bedrijven voor welke maatregelen te nemen om te voorkomen dat de bodem verontreinigd raakt.

Afvalpreventie

Wij helpen u graag om uw afvalstromen te inventariseren, de interne en externe kosten in beeld te brengen en vervolgens een plan op te stellen voor afvalpreventie.

Beleidsadvisering

Nederland is een dichtbevolkt land, hierdoor vinden de functies wonen, werken en recreatie op veel locaties in elkaars nabijheid plaats en dat moet op een veilige manier gebeuren.

Omgevingsvergunning

Voor bedrijven en overheden die geen jurist op dit vlak in huis hebben, is het bijna ondoenlijk om zelf de weg te vinden in het woud van wetten en besluiten.

Gevaarlijke stoffen

Het gebruik, de opslag en het vervoer, maar ook de behandeling van gevaarlijke stoffen brengt allerlei risico’s met zich mee.

Emissie vluchtige organische stoffen

Bedrijven die oplosmiddelen verbruiken zijn verplicht te toetsen of ze aan de eisen van het Activiteitenbesluit afdeling 2.11 Oplosmiddeleninstallaties voldoen, of er van vrijgesteld zijn.

Compliance Management

Weet u precies waar uw bedrijf aan moet voldoen als het gaat om regelgeving op het gebed van gezond en veilig werken en milieu?

Locatieontwikkeling

Ondernemers die een nieuw bedrijf beginnen of nieuw gaan bouwen, kunnen wij ondersteunen op technisch-, juridisch- en procesmatig gebied.

Veiligheidsadviseur

Elke onderneming die gevaarlijke stoffen vervoert, dient een veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen te hebben.

BTEQ