Skip to main content

Privacy verklaring

Privacyverklaring BTEQ B.V.

BTEQ B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het waarborgen van uw privacy. Uw persoonsgegevens worden zo zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd en worden uitsluitend gevraagd en verwerkt indien deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze diensten.

BTEQ B.V.  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking

Uw persoonsgegevens worden door BTEQ B.V. verwerkt doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

BTEQ B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie rondom acquisitie;
 • Uitvoeren van dienstverlening of het uitgeven van een opdracht
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van eventuele nieuwsbrieven en/of folders
 • BTEQ B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

BTEQ B.V. verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslag:

 • De overeengekomen opdracht

Gegevens

De onderstaande persoonsgegevens worden door BTEQ B.V. verwerkt:

 • Voornaam , tussenvoegsel en achternaam
 • Adresgegevens
 • (Zakelijk) Telefoonnummer
 • (Zakelijk) E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie of  telefonisch

Bewaartermijn

Uw gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard en voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Indien u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, zullen wij deze in beperkte vorm bewaren voor toekomstige verzoeken en/of vragen. Op eerste verzoek zullen wij u informeren welke gegevens worden bewaard of kunnen worden verwijderd.

Als er voor ons een wettelijke verplichting bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden, dan gelden deze wettelijke termijnen. Verder kan op verzoek van de opdrachtgever de bewaartermijn worden verlengt.

Delen van persoonsgegevens met derden

BTEQ B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid. BTEQ B.V. blijft hiervoor verantwoordelijk.

Cookies

BTEQ B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BTEQ B.V. Tot slot heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bteq.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

BTEQ B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen privacyverklaring

BTEQ BV kan deze privacy verklaring altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website gepubliceerd. We raden u aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Datum laatste wijziging: 13 september 2019

Beveiliging

BTEQ B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bteq.nl

Contactgegevens

BTEQ B.V.
Spoorstraat 4 7437 TS Bathmen
+31 570 67 17 37
https://www.bteq.nl

BTEQ