Skip to main content

Advisering op het gebied van externe veiligheid / omgevingsveiligheid

Externe veiligheid c.q. omgevingsveiligheid gaat over het beschermen van burgers tegen ongevallen met gevaarlijke stoffen. De risico’s, veroorzaakt door het werken met, opslaan van of vervoer van gevaarlijke stoffen, zijn niet uit te sluiten. Wij adviseren bij bestemmingsplannen en aanvragen voor een omgevingsvergunning. Het gaat hierbij om:

  • Inventariseren van risicobronnen en risicovolle activiteiten.
  • Vaststellen en toetsen van veiligheidsafstanden, risicocontouren en aandachtsgebieden.
  • Inventarisatie van maatregelen om risicocontouren en effectafstanden te verkleinen.
  • Het verantwoorden van het groepsrisico ten behoeve van ruimtelijke plannen en omgevingsvergunningen.
  • Afstemming met betrokken belanghebbenden gemeente, omgevingsdienst, veiligheidsregio, aanvrager / initiatiefnemer.
BTEQ