Skip to main content

Beleidsontwikkeling op het gebied van externe veiligheid / omgevingsveiligheid

Nederland is een dichtbevolkt land, hierdoor vinden de functies wonen, werken en recreatie op veel locaties in elkaars nabijheid plaats en dat moet op een veilige manier gebeuren. Veel gemeenten leggen daarom in een beleidsvisie externe veiligheid of een visie omgevingsveiligheid vast hoe zij omgaan met bestaande en nieuwe risicosituaties. Gemeenten die een beleidsvisie externe veiligheid willen opstellen kunnen wij zowel inhoudelijk als procesmatig ondersteunen. Het gaat hierbij om:

  • Het uitvoeren van projectcoördinatie en -bewaking.
  • Afstemming met belanghebbenden (gemeentelijke afdelingen, bestuurders, veiligheidsregio, gemeenteraadsleden).
  • Inventarisatie van de relevante risicobronnen en hun risicocontouren.
  • Opstellen van conceptteksten.
  • Het verzorgen van presentaties voor verschillende doelgroepen.
BTEQ